O Nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. zostało założone przez Tomasza i Wiesławę Kasperek w 1989 roku w Nowym Dworze Gdańskim. W początkowym okresie działalności przedsiębiorstwo zajmowało się prefabrykacją drobnych elementów betonowych i żelbetowych (pustaki, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, kręgi), by następnie wkroczyć na rynek robót ogólnobudowlanych.

Do 1997 roku wiodącą działalnością PPU TUGA były specjalistyczne roboty wodno-kanalizacyjne i roboty drogowe w zakresie remontów cząstkowych i budowy nawierzchni z prefabrykatów betonowych. Zakup Żuławskiego Przedsiębiorstwa Drogowego w likwidacji pozwolił na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o specjalistyczne roboty drogowe. Od 1998 roku TUGA Sp. z o.o. kierowana jest przez Wiesławę Kasperek.

Na przestrzeni kilkunastu lat TUGA wykonała i wyremontowała szereg obiektów budownictwa lądowego, realizowała remonty, przebudowy i modernizacje odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Przedsiębiorstwo prowadziło szereg inwestycji obejmujących roboty sieciowe (kanalizacja sanitarna i deszczowa) oraz roboty ziemne.

TUGA posiada własną, wydajną wytwórnię mas bitumicznych, nowoczesny park maszynowy i świetnie wyszkoloną kadrę, które umożliwiają przedsiębiorstwu samodzielną, kompleksową realizację inwestycji publicznych.

W okresie 25 lat istnienia TUGA wprowadziła na rynek drogownictwa wiele nowatorskich technologii, a jej pracownicy prowadzą badania nad kolejnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą z powodzeniem wykorzystywane przy remontach i budowach nowych dróg i pozytywnie wpłyną na trwałość układanych nawierzchni.

Polityka jakości

W PPU TUGA zatrudniamy kadrę techniczną, która posiada wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w branży. Pracownicy cechują się dużą dyspozycyjnością, co sprawia, że firma szczyci się terminową realizacją powierzonych jej zadań.

Celem polityki jakości przedsiębiorstwa TUGA jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie wymagań klientów gwarantując im pełne zadowolenie z wykonanych przez firmę prac i dostarczonych wyrobów. Osiągamy to przez:

 • dotrzymywanie terminów realizacji zamówień lub (jeśli to możliwe) skracanie ich do możliwie najkrótszego okresu
 • stałą kontrolę jakości w celu eliminowania błędów poprzez odbiór wewnętrzny i kontrolę laboratoryjną
 • podnoszenie umiejętności pracowników poprzez szkolenia
 • stałe poprawianie ekonomicznych wskaźników organizacji

W branży mamy opinię rzetelnego i solidnego wykonawcy. Nasza polityka jakości stanowi wytyczne do działania dla wszystkich pracowników firmy. Nieustannie czynimy starania, aby każdy pracownik czuł się odpowiedzialny za jakość pracy na własnym stanowisku i był świadomy jej wpływu na zadowolenie klienta oraz wyniki przedsiębiorstwa.

Doskonalenie systemu zarządzania jakością jest drogą do sukcesu firmy, rozumianego jako stały, dynamiczny wzrost oraz zdolność do konkurowania w zmieniających się warunkach polskiego rynku budowlanego.

Podziękowania

Referencje

W ostatnich latach Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu "TUGA" powierzono realizację wielu inwestycji z sektora zamówień publicznych jak i prywatnych. Oddane do użytku obiekty zawsze odznaczały się wysoką jakością. Świadczy to o stosowaniu przez firmę dobrych praktyk i standardów, a także o głębokim zaangażowaniu personelu, dużej wiedzy technicznej kadry zarządzającej pracą podległych jej pracowników i wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i nowoczesnego sprzętu. Poniżej przedstawiamy wybrane opinie.

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remont ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 1 odc. Miłobadz - Tczew km 34+050 - 39+461,66 długości 5411,66 m" 8.860.507,88 zł

"(...) Stwierdzamy, że powyższe roboty zostały wykonane terminowo oraz z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i spełniają wszystkie wymogi jakościowe."

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, 2008

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Pasłęk - Marzewo od km 103+547 do km 113+547" 8.500.184,49 zł

"(...) Roboty wykonane zostały w terminach umownych, zgodnie z dokumentacją techniczną i przetargową oraz wprowadzonymi zmianami."

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, 2007

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn na odcinku od rzeki Raduni do skrzyżowania z ul. Boczną - etap III" 7.974.847,24 zł

"(...) Roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z wymogami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone."

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 2013

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remont nawierzchni drogi krajowej nr 22 Granica Państwa - Elbląg - Grzechotki na odcinku granica województwa (Stare Pole) - Jegłownik od km 32+295 do km 40+325 (wg kilometrażu drogi dawnej 50)" 4.688.000,00 zł

"(...) W trakcie realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo wykazało się sprawną organizacją robót, dobrą współpracą z Inwestorem. Posiadany sprzęt i doświadczona kadra techniczna zagwarantowały solidne i terminowe wykonanie robót.

Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. Problemy natury technicznej, występujące w trakcie realizacji zadania, były rozwiązywane na bieżąco.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tuga Sp. z o.o. polecamy jako doświadczonego i wiarygodnego Wykonawcę robót branży drogowej. (...)"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, 2003

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remonty dróg powiatowych i chodników nr 1132N odcinek Nabrzeże - Łęcze od km 0+000 do km 2+904 i odcinek Ogrodniki - Milejewo od km 8+129 do km 10+229 oraz Nr 1173N odcinek Sałkowce - Surowe od km 2+943 do km 6+543" 4.680.840,18 zł

"(...) Wszystkie roboty zostały wykonane w uzgodnionym terminie z należytą starannością, przy zachowaniu wszystkich wymagań jakościowych postawionych przez Inwestora.

Dobra i bezpieczna organizacja robót pod ruchem przy wysokiej klasie oznakowania, profesjonalizm, fachowość i dyspozycyjność kadry oraz wysokiej klasy sprzęt jakim dysponował wykonawca sprawia, że jako Zamawiający z pełną wiarygodnością możemy polecić Spółkę PPU TUGA jako wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę robót drogowych."

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, 2009

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku" 4.587.891,81 zł

"(...) Budowa ww ulic odbywała się przy zachowaniu ciągłości w ruchu pieszym i samochodowym, w uzgodnieniu z mieszkańcami tych ulic.

Przedsiębiorstwo "TUGA" wykonało inwestycję dobrze technicznie, przy współpracy z inwestorem, a szczególnie z właścicielami terenów przy budowanych ulicach."

Burmistrz Pasłęka, 2007

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy" 3.653.866,91 zł

"(...) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" zrealizowało roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami technicznymi oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Roboty zostały odebrane bez zastrzeżeń odnośnie jakości. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem. Wykazała się dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym.

Jednocześnie potwierdzam, że w/w roboty budowlane zostały prawidłowo ukończone i wykonano je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w terminie umownym."

Urząd Miasta Krynica Morska, 2012

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Modernizacja drogi powiatowej nr 09342 Godkowo - Ząbrowiec - Miłakowo na odcinku od km 2+854 do km 7+701" 3.216.091,37 zł

"(...) Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną z należytą starannością, fachowo, w uzgodnionym terminie, przy użyciu wysokiej klasy sprzętu, z zachowaniem wszystkich wymagań jakościowych postawionych przez inwestora. Dobra i bezpieczna organizacja robót pod ruchem przy wysokiej klasie oznakowania robót, profesjonaliźmie i dyspozycyjności kadry oraz sprzęt jakim dysponuje Spółka "TUGA" sprawia, że z pełną wiarygodnością można powierzyć im wykonywanie zadań dotyczących wykonawstwa robót drogowych."

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, 2003

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych: Powstańców W-wy, Sikorskiego, Wojska Polskiego, Lipowej" 2.345.299,26 zł

"(...) Z satysfakcją informujemy, że roboty przebiegały sprawnie oraz zgodnie z wcześniej uzgodnionymi harmonogramami. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. jest wiarygodnym wykonawcą robót drogowych posiadającym potencjał produkcyjny w postaci fachowej kadry i specjalistycznego sprzętu. Pragnę polecić firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. wszystkim Inwestorom."

Urząd Gminy Stegna, 2010

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remont drogi Nr 1146N Pogrodzie - Chojnowo o długości 2,650 km i drogi Nr 105007N w miejscowości Chojnowo o długości 0,280 km" 2.309.807,60 zł

"(...) Wykonawstwo tych robót cechowała profesjonalność, precyzyjność i fachowość budowlana. Praktycznie podczas odbieranych robót nie było żadnych uwag co do jakości.

Zakres robót został wykonany w terminie o 5 miesięcy krótszym w stosunku do kontraktu.

Bardzo szerokie wyposażenie Firmy w sprzęt (w tym bardzo specjalistyczny) pozwala jej na wykonywanie wszelkich robót budowlanych.

Firmę "TUGA" cechuje solidność, rzetelność i elastyczność na etapie zawierania konkretnych umów."

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, 2012

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kościuszki w Gdańsku - odcinek wiaduktu kolejowego nad torami PKP do ulicy Hallera (długości 1422 mb)." 2.089.419,91 zł

"(...) Wszystkie roboty zostały wykonane solidnie i terminowo z zaangażowaniem wykwalifikowanej kadry i specjalistycznego sprzętu. Przedsiębiorstwo "TUGA" zagwarantowało wymaganą przez Zamawiającego jakość wykonanych robót. Prezentowana przez PPU "TUGA" sprawność i zaangażowanie przyczyniło się do zakończenia inwestycji z wynikiem pozytywnym."

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 2006

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia" 1.617,433,30 zł

"(...) Wszystkie roboty zostały wykonane z należytą starannością, w terminie zgodnym z umową oraz zgodnie z obowiązującymi normami, Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną. Posiadany sprzęt i doświadczona kadra techniczna zagwarantowały solidne i terminowe wykonanie robót. Problemy natury technicznej, występujące w trakcie realizacji zadania, były rozwiązywane na bieżąco. W trakcie realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo wykazało się sprawną organizacją robót i dobrą współpracą ze Zleceniodawcą i Inwestorem."

BUDIMEX DROMEX S.A, Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Północ w Warszawie, 2008

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo" 1.460.283,66 zł

"(...) W trakcie realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo "TUGA" wykazało się sprawną organizacją robót, dobrą współpracą z Inwestorem. Posiadany sprzęt i doświadczona kadra techniczna zagwarantowały solidne i terminowe wykonanie robót. Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. Problemy natury technicznej, występujące w trakcie realizacji zadania, były rozwiązywane na bieżąco.

Przedsiębiorstwo "TUGA" polecamy jako doświadczonego i wiarygodnego wykonawcę robót branży drogowej."

Gmina i Miasto Susz, 2009

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pasłęku" 1.305.434,98 zł

"(...) Zadanie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem ustalonych terminów i harmonogramów. Przez okres realizacji zadania wszystkie czynności wykonywane były bez zastrzeżeń. W oparciu o dotychczasową współpracę mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Spółka z o.o. jest firmą solidną, elastyczną we współpracy, rzeczowo rozważającą propozycje i rozwiązującą w sposób satysfakcjonujący wszelkie problemy wynikłe w trakcie realizacji ww. zadania. (...)"

Burmistrz Pasłęka, 2013
Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Odbudowa drogi powiatowej nr 2324G Rybina - Sztutowo" 1.029.146,82 zł

"(...) Prace zostały wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem. Prace budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z należytą starannością, dlatego też polecamy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego wykonawcę zamówień publicznych."

Starosta Nowodworski, 2010
Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remont nawierzchni drogi krajowej nr 22 Gorzów Wielkopolski - Elbląg - Maciejewo - Granica Państwa, odcinek na terenie powiatu braniewskiego" 823.000,00 zł

"(...) Wykonane badania laboratoryjne i pomiary geometryczne potwierdziły dobrą jakość robót oraz zgodność z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. W trakcie realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo wykazało się sprawną organizacją robót, dobrą współpracą podczas wykonawstwa. Posiadany sprzęt i doświadczona kadra techniczna zagwarantowały solidne i terminowe wykonanie robót.

Zaangażowanie i profesjonalne podejście do zleconych robót pozwala nam na polecenie Przedsiębiorstwa innym Inwestorom."

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Oddział Północno-Wschodni, 2001
Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remont odcinka drogi gminnej Nr 101001 N w miejscowości NOWOTKI - III Kolonia" 382.109,39 zł

"(...) Przedsiębiorstwo "TUGA" dało się w tym okresie poznać jako rzetelny, solidny i terminowy wykonawca.

Roboty remontowe na odcinku przedmiotowej drogi gminnej i zrealizowanych tego typu robót w latach poprzednich, odznaczają się wysoką jakością oraz bezusterkowym okresem na dzień dzisiejszy ich eksploatacji.

Jako inwestor zleconych robót remontowych-drogowych, jesteśmy zadowoleni ze współpracy z kompetentnym kierownictwem robót."

Urząd Gminy Elbląg, 2012

Nazwa zadania: Szacunkowa wartość:
"Remont drogi gminnej Grużajny - Skowrony na odcinku 1+460 do 2+276 o długości 0,816 km" 245.964,67 zł

"(...) Z powierzonego zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wywiązało się solidnie i terminowo przy zachowaniu norm budowlanych i prawa.

Pracownicy i nazdór wykazali się znajomością i wiedzą w zakresie technologii i zasad budowlanych. Polecamy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim jako sprawdzonego i solidnego wykonawcę!"

Wójt Gminy Godkowo, 2012

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tuga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, z którym można się skontaktować pisemnie lub e-mailowo pod adresem: tuga@epoczta.pl, nr. tel. (55) 247 24 84
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Zlecenia usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  2. jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt. f) realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania), zapobiegania oszustwom, zbierane w ramach korzystania ze strony www.tuga.net.pl - zapisywania informacji w plikach cookies na urządzeniu końcowym
 3. Pani/Pana dane osobowe będą podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zlecenia usługi.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  8. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
 8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Najpiękniejsze drogi w regionie

Topolno Wielkie (gmina Rychliki, pow. elbląski)

SMA 16

Gładkie, proste drogi bez dziur, wytrzymujące wiele lat bez remontu. Równe pobocza, nawierzchnia spełniająca najbardziej rygorystyczne normy, a jednocześnie zapewniająca znacznie krótszy czas budowy. Brzmi jak mrzonka? Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" z Nowego Dworu Gdańskiego opracowało technologię, która łączy te wszystkie cechy. Gdyby tego było mało, technologia ta porównywalna jest kosztowo w stosunku do stosowanych tradycyjnie, zaś w dłuższej perspektywie czasu przynosi ogromne oszczędności, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy jak i użytkownika końcowego. Drogi wykonane tą metodą są po prostu lepsze.

Remonty dróg lokalnych przeprowadzane są z użyciem technologii dużo tańszej, niż te stosowane na ciągach dróg krajowych. Jest to w pewnym stopniu uzasadnione, ponieważ obciążenia dróg lokalnych są wielokrotnie niższe. Jednak drogi są "niszczone" nie tylko przez ruch pojazdów i zanieczyszczenia powodowane przez człowieka. Na ich pogarszający się z czasem stan w porównywalnym stopniu, a może nawet bardziej, wpływają takie czynniki jak mróz (ogólnie: duże amplitudy temperatury), śnieg, deszcz, a w końcu zwyczajne starzenie się materiału. Natura nie rozróżnia bowiem dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych i tak samo oddziaływuje na każdą z nich.

Urzędnicy, którzy decydują o tym, które z dróg poddać procesowi modernizacji często nie zastanawiają się nad doborem odpowiednich technologii. Nawierzchnie mają być nowe, a podstawowym kryterium w postępowaniu przetargowym jest zazwyczaj jak najniższa cena. Nad kwestią trwałości i wytrzymałości nowych nawierzchni nie zastanawia się więc niemal nikt. Wynika to być może z fakt, że już na etapie przygotowywania warunków przetargowych robi się to na podstawie ściągniętych z Internetu opracowań i dokumentacji z lat poprzednich. A te zwykle dotyczą przestarzałych technologii.

Czas na zmianę...

W PPU TUGA opracowujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania, dostosowane do naszego klimatu i rzeczywistości, a uwzględniające znaczne postępy w procesach technologicznych. Wprowadzona przez nas kilka lat temu technologia cienkich nakładek MNU została ciepło przyjęta przez rynek i jest obecnie szeroko stosowana w całym kraju, a od pewnego czasu stosujemy rewelacyjną metodę jednowarstwową.

Istnieje wiele sposobów opóźniania procesów niszczących drogi. Inżynierowie technolodzy od pokoleń próbują przezwyciężyć naturę przez wprowadzanie takich rozwiązań materiałowych, aby końcowe nawierzchnie stały się bardziej odporne na wpływ czynników atmosferycznych. Jednocześnie mają na uwadze cechy mechaniczne materiału, z którego wykonywane są drogi, aby przeciwstawiały się zniszczeniom mechanicznym powodowanym przez człowieka.

Nowa technologia wychodzi naprzeciw zarówno wymaganiom natury, jak i zwiększającego się natężenia ruchu drogowego. Technologia nawierzchni jednowarstwowych w oparciu o rozwiązania typu SMA powstała z myślą o jej stosowaniu na drogach niższej kategorii, głównie drogach powiatowych (w odróżnieniu od dróg krajowych i autostrad), a pierwotnym założeniem nowego rozwiązania była chęć przyspieszenia czasu budowy takich dróg przy zachowaniu jak najlepszej jakości nowej nawierzchni. Łącząc mieszanki o nieciągłym uziarnieniu i dopracowując proces technologiczny, możliwe jest układanie nawet 3 warstw naraz. Gdy są one układane jednocześnie, materiał wchodzący w skład poszczególnych warstw uzyskuje znacznie lepsze połączenie między sobą, dodatkowo zaś otrzymujemy wyjątkowo równą drogę. Stosując ok. 25% grubszą otoczkę asfaltową na ziarnach kruszywa opóźniamy proces starzenia się nawierzchni, a w celu zwiększenia odporności mechanicznej wykorzystujemy stosunkowo grube kruszywa, grysy granitowe oraz asfalt 50/70.

W Polsce wykonaliśmy w ten sposób około 20 km odcinków próbnych obejmujących drogi gminne, powiatowe, miejskie i wojewódzkie. Nawierzchnie te zachowują się proporcjonalnie lepiej, niż ułożone w tych samych okresach przy zastosowaniu metod tradycyjnych (głównie betonu asfaltowego). Duża część odcinków próbnych, po czterech latach eksploatacji wygląda jak nawierzchnia świeżo wykonana. Okresem gwarancyjnym wiążącym wykonawców korzystających z technologii tradycyjnych jest zwykle okres 3 lat. W przypadku SMA nie wahalibyśmy się jej wydłużyć nawet o kilka lat więcej w przypadkach, w których byłoby to znaczące kryterium decydujące o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym.

W miesiącach maj-sierpień 2014 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" z Nowego Dworu Gdańskiego będzie wykonywać remonty w powiecie malborskim w technologii SMA 16 na powierzchni ponad 80 tys. m kw. Grubości wykonywanych nakładek bitumicznych wynosić będą od 6 do 11cm, układanych w jednej warstwie.

Cienkie nakładki bitumiczne na gorąco

Mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu (MNU) to mieszanka o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie. W Europie (w szczególności w Holandii) taki typ mieszanki zaleca się stosować jako warstwę ścieralną nawierzchni w obrębie skrzyżowań.

Podstawową zaletą eksploatacyjną mas bitumicznych wykonanych w technologii MNU jest bardzo duża szorstkość nawierzchni, a jednocześnie stosunkowo duże tłumienie hałasu. Mieszanki mineralno-asfaltowe z betonu o nieciągłym uziarnieniu zawierają od 55% do 80% jednej frakcji grysowej oraz stosunkowo dużą zawartość lepiszcza tj. od 5,5% do 7,5%. W konsekwencji uzyskuje się mieszanki o stosunkowo grubych otoczkach asfaltowych na ziarnach kruszywa, co poprawia w znaczący sposób trwałość nawierzchni (zwalniamy w ten sposób proces starzenia się mieszanki).

Wg zeszytu 69 IBDiM "Zalecenie wykonania cienkich warstw ścieralnych na gorąco" z 2006 roku cienka warstwa ścieralna może spełnić następujące cele:

 • poprawa szczelności nawierzchni
 • poprawa szorstkości nawierzchni
 • naprawa pęknięć siatkowych (zmęczeniowych)
 • stanowi nieznaczne wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

Mieszanka typu MNU jest tzw. "mieszanką odkształcalną" i podatną w temperaturach ujemnych, dzięki czemu jest najbardziej odporną mieszanką na spękania niskotemperaturowe. Korzystne pod tym względem są mieszanki, dla których:

 • odkształcenie graniczne i wytrzymałość na rozciąganie osiągają wysokie wartości
 • moduły sztywności (przede wszystkim przy zginaniu) osiągają wartości niskie

Duże odkształcenia graniczne w tego typu mieszankach osiąga się dzięki dużej zawartości "dobrego" lepiszcza. Niskie moduły sztywności powiązane są z typem krzywej uziarnienia oraz dużą zawartością "dobrego" lepiszcza asfaltowego. Powyższe dwie cechy tj. duże odkształcenie graniczne i niskie moduły sztywności nie mogą mieć jednak negatywnego wpływu na odporność mieszanek na deformacje plastyczne i odporność na koleinowanie.

Prawidłowe stosowanie tej technologii nie jest proste i wymaga znakomitych umiejętności przy doborze kruszywa o odpowiednim uziarnieniu i stosowania specjalnego lepiszcza bitumicznego spełniających, obowiązującą od 2008 roku, normę PN-EN 13108-2 "Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw". W PPU TUGA jesteśmy w tym specjalistami.

W latach 2004-2011 wykonaliśmy w powiecie malborskim remonty dróg na powierzchni ok. 300 tys. m kw. stosując cienkie nakładki bitumiczne MNU, o grubości układanej warstwy wynoszącej średnio 2 cm. Technologia ta pozwoliła na odnowę bardzo dużych powierzchni dróg za stosunkowo małe środki finansowe. Ochrona dróg za pomocą technologii cienkich nakładek bitumicznych świetnie sprawdza się w przypadku małego natężenia ruchu, gdy konstrukcja starej drogi jest dobrej jakości. Koszt remontu 1 m kw. takiej zniszczonej nawierzchni zamyka się zazwyczaj w kwocie 25 zł. Po drogach, gdzie odbywa się tylko ruch lokalny, po okresie średnio 5-7 lat nawierzchnie te zachowują się jeszcze prawidłowo i nie uległy znacznym uszkodzeniom. Tam gdzie dopuszczono nieproporcjonalne zwiększenie ruchu, wzmocnienia dwucentymetrowe, wykonane na starych drogach niedostosowanych do dzisiejszych pojazdów, uległy jednak zauważalnym uszkodzeniom. W przypadku większych budżetów inwestycyjnych, bardziej odpowiednią metodą modernizacji starej nawierzchni jest SMA 16, która znacząco wzmacnia konstrukcję starej drogi.

Masa naprawcza BBTM 5 MAU

Produkowana przez PPU TUGA mieszanka mineralno-bitumiczna do stosowania na zimno jest specjalnym rodzajem "samozagęszczającej się" mieszanki asfaltowej, przeznaczonej do trwałych napraw uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i betonowych. Jest także doskonałym rozwiązaniem przy uzupełnianiu ubytków w drogach po robotach instalacyjnych: gazowych, hydraulicznych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych. Masa naprawcza likwiduje uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości i wielkości. Może być używana w każdych warunkach pogodowych, w zakresie temperatur od -20°C do +60°C, a więc w przeciwieństwie do metod konwencjonalnych, daje możliwość wykonania trwałych napraw uszkodzonych nawierzchni także w warunkach zimowych.

Nasza mieszanka jest bardzo wygodna w użyciu. Nadaje się do natychmiastowego zastosowania bezpośrednio z worka lub samochodu dostawczego (w przypadku, gdy zakupiona została luzem). Proces naprawy uszkodzeń nawierzchni nie wymaga używania ciężkiego sprzętu i specjalistycznych narzędzi, ani podgrzewania, mieszania, cięcia czy wałowania.

Mieszanka jest całkowicie bezodpadowa, jej nadmiar można zebrać z powrotem do szczelnego pojemnika i użyć z powodzeniem do następnej naprawy. Stosowanie mieszanki na zimno nie przyczynia się do przerw w ruchu ulicznym i drogowym, gdyż naprawa uszkodzonej powierzchni zajmuje niewiele czasu, a wykonana nawierzchnia nadaje się do ruchu natychmiast po wykonaniu remontu.

Surowce podstawowe do produkcji specjalnego lepiszcza produkowane są w Polsce i poddawane bieżącej kontroli, co gwarantuje zawsze taką samą jakość wyrobu finalnego. Wszystkie surowce mineralne używane do produkcji mają najwyższe klasy jakości. Kruszywa stosowane w mieszance to w większości kruszywa importowane ze Skandynawii, a nieznaczną część stanowią kruszywa krajowe.

Proces naprawy nawierzchni z zastosowaniem masy na zimno produkowanej przez PPU TUGA jest wyjątkowo prosty, dlatego skuteczne, wysokiej jakości naprawy może wykonywać teraz nawet jeden pracownik, po uprzednim krótkim przeszkoleniu. Nieduża grupa remontowa jest w stanie sprostać zadaniom przeznaczonym dotychczas dla dużych przedsiębiorstw drogowych, dysponujących drogim sprzętem oraz wieloma pracownikami.

Łatwość stosowania i bezkonkurencyjna jakość naszej mieszanki skłoniły przedstawicieli okolicznych gmin i miast do zatrudnia lokalnych bezrobotnych i oddelegowywania ich do robót remontowych na swoim terenie. Naszą masę naprawczą wykorzystują liczne przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady energetyczne i telekomunikacyjne do uzupełniania ubytków nawierzchni po nagłych i niespodziewanych robotach remontowych. Dzięki mieszance TUGI zakłady te uzyskały możliwość samodzielnego odtwarzania nawierzchni i uniezależniły się od usług specjalistycznych ekip drogowych oraz problemów z ich dostępnością w trakcie dnia roboczego i po standardowych godzinach pracy.

Naprawa nawierzchni przy użyciu masy na zimno polega na:

 • usunięciu zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca (w warunkach zimowych jest to lód)
 • wypełnieniu ubytku nawierzchni mieszanką
 • wyrównania prostym narzędziem (np. łopatą, gracą)
 • zagęszczeniu ubijakiem ręcznym lub mechanicznym

Bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchnia jest gotowa do użytkowania. Naprawy można wykonywać w każdych warunkach pogodowych, także w temperaturach ujemnych (lecz po uprzednim usunięciu z remontowanej powierzchni lodu) oraz podczas opadów (bez konieczności usuwania wody).

Cena 1 opakowania o masie 25kg, pozwalającego na standardową, trwałą naprawę ok. 0,3 - 0,4 m2 nawierzchni, wynosi ok. 20 PLN.

Produkujemy również mieszankę mineralno-bitumiczną do stosowania na zimno o niestandardowych kolorach (np. w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim). Mieszankę tę można z powodzeniem stosować do trwałych napraw uszkodzeń dróg, chodników itp. o nietypowych kolorach nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Możesz skorzystać z załączonego kalkulatora, aby szybko obliczyć łączne zapotrzebowanie na masę naprawczą dla podanej kubatury. Uzyskany wynik będzie pomocny podczas szacowania kosztu materiału niezbędnego do naprawy uszkodzonej nawierzchni.

sz. [cm]   wys. [cm]   gł. [cm] objętość [dm3]
x x
 

Kolorowe nawierzchnie

W galerii zdjęć prezentujemy nasze nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej koloru żółtego wykonane w ramach inwestycji pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Etap I i Etap II”. Wykonujemy również nawierzchnie w innych kolorach. Na zdjęciach można obejrzeć nasze nawierzchnie w kolorach czerwonym i zielonym.

Lokalizacja

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Telefon/Fax: (55) 247 24 84
E-mail: sekretariat at tuga dot net dot pl
E-mail: tuga at epoczta dot pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000063729
Kapitał zakładowy – 50 000 PLN
Kapitał wpłacony – 50 000 PLN
NIP: 578-000-28-90
REGON: 008008337

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz zadać nam pytanie drogą elektroniczną - wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Temat
Wiadomość